4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

 

İPC (İdari Para Cezaları) tutarlarını görmek için tıklayınız 

 

 

FİİLLER

Açıklamalar

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

2

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

3

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak

 geçici işçi çalıştırmak

4

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

5

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

6

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı

davranmak

7

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye

 gerçeğe aykırı bilgi yazmak

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak

 (toplu işçi çıkarma)

9

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

10

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş

sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya

eksik ödemek

11

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit

istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan

banka hesabına ödememek

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

13

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin

sebep ve hesabını bildirmemek

14

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

15

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak

ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak,

fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını

almamak.

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

 

 

17

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

18

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik

ödemek

19

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

20

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak ,

izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine

 uymamak

22

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

23

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

24

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak,

gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

25

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı

davranmak

26

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

27

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili

yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

28

74

104

Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak

veya ücretsiz izin vermemek

29

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

30

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

31

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek,

gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek,

İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak

için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve

bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine

getirmemek.

32

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce

telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut

değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade

vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda

bulunmak

33

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin

yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.