İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

 

            *İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

 

            İşçi özlük dosyası ;

 

            4857  Sayılı İş Kanununun 75. maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

İşe başvuru formu veya dilekçesi

İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

İkametgâh İlmuhaberi,

Adli sicil kaydı,

Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

İŞKUR Kaydı

Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)

İhtisas gerektiren işler için Bonservis

Referans mektupları ve öz geçmiş bilgileri – CV’ si

İş sözleşmesi, (Belirli, Belirsiz, Kısmı Süreli vb.)

SGK Giriş ve Çıkış Bildirgesi

Sağlık raporu,

Rahatsızlıklardan dolayı yıl içinde alınan raporlar,

Ücretli/ücretsiz izinlere ait dilekçeler ve/veya izin kartları, izin defteri ilgili sayfa fotokopisi

Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,

Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,

Engelli Gelir Vergisi indiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı

Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı. Ücret kesme cezasının yatırıldığı banka dekontu,

İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları,

Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı,

Fazla çalışmaları gösteren liste (Hangi ayda kaç saat fazla mesai yapıldığı)

Varsa kısa çalışma onay yazısı,

Çalışma Belgesinin bir sureti (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

İbraname (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

İşçi işten kendi isteği ile ayrıldı ise istifa dilekçesi

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste

Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)

İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

İş sağlığı ve güvenliği araç ve gereçlerin verildiğini gösteren, araç ve gereçlerin listesi

Hizmet Belgesi (Borçlar Kanunu Gereğince)

AGİ Aile Durum Bildirimi

İşçiye zimmetlenen demirbaşlar varsa, demirbaşlara ait tutanak.

Elle Taşıma Yönetmeliği Gereğince İşçiye Eğitim Verildiğine Dair Belge

İşçi Alacak Belgesi (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)

Zorunlu BES Kesinti Belgesi

Zorunlu BES Ara Verme Dilekçesi

Zorunlu BES Ayrılma (Cayma) Dilekçesi

Varsa İkale Sözleşmesi

Genç ve Çocuk İşçi Çalıştırılıyorsa Veli Muvafakatnamesi

Geçici iş ilişkisi ile devredilecek işçiden devir sırasında alınmış olan yazılı rıza

İşyerinde Gece Çalışması Varsa Gece Çalışma Çizelgesi

Serbest Zaman Kullanılması İle İlgili Talep Dilekçesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince işçiden özel bilgileri için izin yazısı

Kısa Çalışma Ödeneği Sonuç Bildirim Yazısı

COVID-19 Aşı Kartı

COVID-19 PCR Test Sonuçları

İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,

bulunmalıdır.