DUYURU
< Geri

29 Nisan 2017 gün ve 30052 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 689 Karar sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, Kamu Görevinden çıkarılan görevlilerden bir kısmı kararname eki 2 sayılı listede yayımlanarak listelerin ilgili sıralarından çıkarılmış ve bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte görevden çıkarıldıkları ilgili kanun hükmünde kararname bu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmıştır.

689 sayılı KHK’nın “İade hükümleri” başlıklı ilgili madde hükmüne aşağıda yer verilmiştir.

MADDE 2- “(1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.” şeklindedir.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır şeklinde düzenleme yapıldığından 29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 689 sayılı KHK eki (2) sayılı listede kamu görevinden çıkarılanlardan göreve iade edilenlerin 29 Nisan 2017 tarihinden itibaren on gün içerisinde müracaat ederek göreve başlamaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların hak kaybına uğramaması için zamanında başvuru yapmaları gerektiği hususunda bilgi edinilmesi rica olunur.

Tes-İş Sendikası

 

Yönetim Kurulu